Hoe ons te bereiken

    Verkoopsvoorwaarden                                           Leveringsvoorwaarden

Openingsuren winkel

 
GESLOTEN

 

Contactformulier

Address:
Semprevino bvba
Address:
Hoogstraat 2, 2800 Mechelen

Uw boodschap:

Algemene verkoopsvoorwaarden

Leeftijd

Semprevino verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

Door de algemene voorwaarden goed te keuren bij het afrekenen van uw order, bevestigt u 18 jaar of ouder te zijn.

 

Wij verkopen enkel in België.  Wij verzenden geen producten.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Semprevino bv bij de uitvoering van opdrachten. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Semprevino bvba; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Alle vermelde prijzen zijn stukprijzen incl. btw 21%, uitgedrukt in Euro. Wij houden het recht voor om zonder voorafgaand bericht onze prijzen aan de marktschommelingen aan te passen.
De jaartallen kunnen verschillen volgens de evolutie in verkoop. Indien u een speciaal jaartal wenst neem dan eerst contact op voor u de bestelling plaatst.

Levering

Bij afhaling door de klant of door een vervoerdienst naar keuze, reist de koopwaar altijd op risico en op de verantwoordelijkheid van de bestemmeling. Wij verzorgen geen verzendingen!

Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar netto contant bij levering van de koopwaar, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.
Bij achterstal van betaling zal het verschuldigde bedrag van rechtswege met 10% verhoogd worden, met een minimum van € 50.00, ten titel van schadevergoeding, vermeerderd met de intresten à 12% op jaarbasis alsook de gerechtelijke kosten.
Bij laattijdige betaling is zonder enige ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum van het factuur.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot betaling dezer.

Herroepingsrecht

In België geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen bij verkoop aan partikulieren. Binnen deze termijn kan u de bestelling annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@semprevino.be is voldoende) en door de producten retour te laten ophalen door ons. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:
Semprevino bvba, Hoogstraat 2, 2800 Mechelen Belgie.
Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan worden deze producten in rekening gebracht.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt en/of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant (bv. etiketten)
Semprevino aanvaardt in geen geval teruggestuurde geopende flessen.

Toepasselijk recht

Bij betwisting is enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd.

Tot standkoming Van De Overeenkomst

Opgelet de aanvangsdatum van onderstaande werkwijze zal verschijnen op de “HOME-“pagina; tot dan is er geen aankoop mogelijk.

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. U ontvangt dan zo snel mogelijk een e-mail met een QR-code om de betaling uit te voeren. U scant de QR-code met uw bank-app en brengt de betaling in orde. Heeft u gekozen voor een overschrijving dan voert u deze uit. Vanaf het ogenblik dat de betaling door ons geregistreerd is, is de koopovereenkomst tot stand gekomen en wordt uw bestelling uitgevoerd.  U krijgt hiervan een bevestiging via e-mail. Van zodra de bestelling klaar is voor levering krijgt u een bericht per e-mail. Komt u ze zelf afhalen dan krijgt dan wordt er per e-mail afgesproken.

Lees ook onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden inzien

U kunt onze algemene verkoopsvoorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien.
In geval een gedane bestelling, opgezegd wordt door bedrijven, heeft Semprevino BV recht op 20% van het netto bedrag als vergoeding voor geleden verlies en gedeelde winst.

Aanbieder

Semprevino bv, Zoutwerf , 2800 Mechelen
Bedrijfsleider:  Eddy De Meue

Wat gebeurt er met flessen met kurksmaak?

Semprevino verbindt zich er toe om flessen met een kurkprobleem te vervangen op voorwaarde dat de klant de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgt. Wij vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). Wij betalen geen flessen terug.
In welke gevallen vervangen wij geen slechte flessen:
– wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is)
– wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een tè droge en tè warme bergplaats)
– wijnen die niet bij Semprevino aangekocht werden

Privacy

Voor onze privacy policy klik op: GDPR
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking, Semprevino respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Semprevino, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De koper verklaart

minstens 18 jaar

te zijn bij bestelling.

Inlichtingen

Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met info@semprevino.be of stuur ons een schriftelijk verzoek per post of mail.

Informatie aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij deze rechterlijk wordt opgevorderd. U kunt deze toestemming ten alle tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies

In deze winkel gebruiken wij cookies om informatie over uw klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft u niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

Leveringskosten

Geen leveringen door ons mogelijk; U moet uw aankoop zelf komen ophalen.